Пълно счетоводно обслужване:

• Текущо осчетоводяване на първични документи;
• Изготвяне на ежемесечни ДДС-декларации, VIES и Интрастат и подаването им в НАП;
• Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка и регистрация;
• Дерегистрация по ЗДДС:
• Годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на Годишна декларация към НАП и отчет към НСИ;
• Обявяване на отчетите в Търговския регистър;
• Пълна и точна информация за текущата дейност, изготвяне на междинни отчети и справки;
• Изготвяне и подаване на месечни справки към НСИ и БНБ;
• Данъчна и осигурителна защита при проверки и ревизии от НАП и НОИ; изготвяне и подаване на справки;
• Изготвяне на възражения по актове на НАП;
• Възстановяване на ДДС;

ТРЗ услуги:

• Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри;
• Ежемесечно изготвяне на ведомости за заплати, платежни нареждания за плащане на осигуровки към бюджета (в хартиен или електронен вариант);
• Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации с данни за осигурените лица към НАП;
• Приключване и заверка на осигурителни книжки;
• Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
• Оформяне на трудови книжки;
• Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за дохода на персонала;
• Посредничество за трудова медицина;
• Съдействие при проверки от Инспекция по труда;

Правни услуги:

• Регистрация на търговско дружество;
• Промени в регистрация на дружество;
• Правни консултации;
• Изготвяне на договори;
• Публикация на ГФО;

Други административни услуги:

• Представителство пред държавни и общински органи;
• Съдействие за кредитиране;
• Подготовка и изготвяне на документи за кредитиране;
• Подаване и получаване на документи за наличие или липса на задължения;
• Подаване и получаване на друг вид документи според характера на дейността;
• Изготвяне на платежни нареждания за плащане към търговските ви контрагенти;
• Съдействие при отчитане на проекти по Европейски програми;
• Други по запитване от клиента.

Всички взаимоотношения се основават на обмен, а всяка услуга има своята цена. При нас всяка цена е индивидуална в зависимост от дейността, документооборота и комплекса от услуги, които иска всеки един клиент, така че не се колебайте да се свържете с нас за индивидуална оферта!

    02 493 2098